To pytanie jest bardzo często zadawane przez strony postępowania. Bycie ofiarą przestępstwa nigdy nie należy do przyjemności. Trudno jest powstrzymać emocje i ma się poczucie skrzywdzenia. Ofiary zawsze pragną, żeby ich sprawa została potraktowana poważne i z pełnym profesjonalizmem. Chcą, aby sprawcy po prostu zostali odpowiednio ukarani.

Od czego zaczyna się postępowanie?

Najpierw ofiara składa pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skierowane wprost do prokuratury. Następnie czeka przez kilka tygodni na decyzję o wszczęciu postępowania karnego. Natomiast kiedy już ofiara otrzyma tę decyzję, to okazuje się, że sprawa została przekazana przez prokuratora Policji, aby prowadziła ona sprawę we własnym zakresie. Czy w związku z tym coś poszło nie tak?

Brak zaufania do Policji

Wiele osób nie ma zaufania do Policji. Oczekują, że przestępstwami popełnionymi na ich szkodę zainteresuje się Prokuratora. Często chodzi tutaj o drobne przestępstwa albo takie, które po prostu nie mają ciężkiego charakteru. Z tego artykułu, będziesz mógł się dowiedzieć, dlaczego Twoją sprawę przejęła Policja i czy znaczy, że znalazłeś się w gorszej sytuacji.

Co to jest postępowanie przygotowawcze?

Postępowanie przygotowawcze jest etapem postępowania karnego, w którym organy ścigania, weryfikują, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Wyjaśniają również jego okoliczności i gromadzą dowody. W dalszej kolejności, zależnie od rezultatu postępowania dowodowego, albo wysyłają akt oskarżenia do Sądu, albo wydają decyzję o umorzeniu postępowania.

W jaki sposób może być prowadzone postępowanie przygotowawcze?

Postępowanie przygotowawcze może  być prowadzone jako śledztwo lub dochodzenie. Śledztwo jest prowadzone wtedy, gdy sprawa dotyczy poważniejszych przestępstw. Zostały one wszystkie wymienione w art. 309 k.p.k.: ,, Śledztwo prowadzi się w sprawach: 1) w  których  rozpoznanie  w pierwszej  instancji  należy  do  właściwości  sądu okręgowego; 2) o występki – gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu  Wojskowego,  Służby  Wywiadu  Wojskowego,  Służby Ochrony  Państwa,  Straży  Marszałkowskiej,  Służby  Celno-Skarbowej  lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 3) o występki – gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii   Wojskowej,  finansowego   organu   postępowania przygotowawczego  lub  organu  nadrzędnego  nad  finansowym  organem postępowania  przygotowawczego,  w zakresie  spraw  należących  do właściwości  tych  organów  lub  o występki  popełnione  przez  tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych; 4) o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia; 5) o  występki,  w których  prowadzi  się  dochodzenie,  jeżeli  prokurator  tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.”

Natomiast dochodzenie prowadzone jest wtedy, gdy chodzi o przestępstwo zagrożone mniejszym wymiarem kary. Wszystkie te przestępstwa zostały wymienione w art. 325b § 1 k.p.k.: ,, Dochodzenie  prowadzi  się  w sprawach   o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego: 1) zagrożone  karą  nieprzekraczającą  5 lat  pozbawienia  wolności,  z tym  że w wypadku  przestępstw  przeciwko  mieniu  tylko  wówczas,  gdy  wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł; 2) przewidziane w art. 159, art. 254a i art. 262 § 2 Kodeksu karnego; 3) przewidziane  w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.”

Kto prowadzi postępowanie przygotowawcze?

Śledztwo prowadzi prokurator. Może on jednak przekazać Policji prowadzenie śledztwa w całości albo w określonym zakresie lub dokonanie poszczególnych czynności w śledztwie. Powierzenie to nie może wiązać się z czynnościami dotyczącymi przedstawieniem zarzutów i zamknięciem śledztwa. Natomiast dochodzenie może prowadzić prokurator. Jednak dużo częściej prowadzi je Policja albo Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Żandarmerii Wojskowej. Prokurator musi jednak przez cały czas czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem.