Jeżeli dostaniesz z sądu wezwanie na świadka w procesie, to pewnie zastanawiasz się, co w takiej sytuacji możesz zrobić. Czy musisz się stawić na rozprawie? W jaki sposób możesz usprawiedliwić swoją ewentualną nieobecność?

Masz obowiązek stawić się w sądzie

Każda osoba wezwana w charakterze świadka w postępowaniu karnym jest zobowiązana pójść do sądu oraz złożyć zeznania. Jednak często zdarza się, że osoba, która jest świadkiem w danej sprawie nie może być w sądzie w wyznaczonym terminie? Co wtedy robić? W jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność w sądzie i jakie okoliczności najlepiej jest przywołać?

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo- kara porządkowa

Dlaczego tak ważne dla Ciebie jest dokładne pilnowanie obowiązku stawienia się na przesłuchanie? Zgodnie z art. 285 § 1 kodeksu postępowania karnego: ,, Na  świadka,  biegłego,  tłumacza  lub  specjalistę,  który  bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed  jej  zakończeniem,  można  nałożyć  karę  pieniężną  w wysokości  do 3000 złotych.” Jak widać nie ma żartów, tylko poważne konsekwencje. Co więcej, według art. 285 § 2 kodeksu postępowania karnego: ,, W wypadkach określonych w §1 można ponadto zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego,  tłumacza  i specjalisty  stosuje  się  tylko  wyjątkowo.  W stosunku  do żołnierza stosuje się art. 247 § 7.” Prawo do nałożenia kary porządkowej ma sąd. Natomiast w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Wysokość kary pieniężnej musi brać pod uwagę sytuację majątkową świadka.

W jaki sposób należycie usprawiedliwić swoją nieobecność w sądzie?

Żeby sąd nie nałożył na Ciebie kary porządkowej, to musisz swoją nieobecność w sądzie bardzo dobrze usprawiedliwić. Uwaga! To Twoim obowiązkiem jest usprawiedliwienie nieobecności. Sąd nie będzie badać, czy miałeś powód, żeby nie przyjść na rozprawę. Sąd nie będzie Ci wysyłał wezwań do wytłumaczenia się z niestawiennictwa. Musisz samodzielnie o to zadbać. Usprawiedliwienie powinno nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia, które wymierza karę pieniężną. Gdy to zrobisz, a powody przez Ciebie podane zostaną uznane za wiarygodne oraz wystarczające, to sąd powinien uchylić karę pieniężną.

Co zawrzeć w takim piśmie?

W omawianym piśmie do sądu, przede wszystkim musisz wskazać powód Twojej nieobecności. Powinieneś zaprezentować dowody, które usprawiedliwiają Twoje niestawiennictwo. Nie licz na to, że sąd przyjmie tylko ogólne stwierdzenia i Twój problem się rozwiąże. Czy proste jest usprawiedliwienie nieobecności? Żeby odpowiedzieć na to pytanie warto jest przyjrzeć się pewnemu orzeczeniu sądu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 1993r. II AKz 318/93

W tym wyroku sąd uznał, że: „Niestawiający się na wezwanie prawidłowo doręczone powinien swe niestawiennictwo usprawiedliwić bez oczekiwania na dodatkowe wezwanie. Sąd nie ma obowiązku upewniać się przed zastosowaniem odpowiednich środków przymusu, czy nie zaszły wyjątkowe przyczyny usprawiedliwiające niestawiennictwo wezwanego. 2. Nie każde badanie lekarskie, choroba, a nawet nie każda hospitalizacja uzasadniają usprawiedliwienie niestawiennictwa na wezwanie, ale takie tylko, które stanowią chorobę obłożną, bądź wynikają z nagłego i poważnego pogorszenia zdrowia, wymagającego niezwłocznego poddania się leczeniu szpitalnemu”. Jak widać wcale nie jest to proste i dlatego warto zrobić wszystko, aby stawić się w wyznaczonym terminie na żądanie sądu.

Niestawiennictwo z powodu choroby

Pamiętaj również o tym, że do usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby świadków, których obecność była obowiązkowa albo którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza sądowego, które potwierdzałoby, że świadek faktycznie nie mógł się stawić w sądzie. Musisz o tym pamiętać, jeżeli będziesz chory i nie będziesz mógł przyjść na rozprawę.