Od niedawna stalking stanowi w polskim prawie karnym przestępstwo. Co prawda, jest ono ścigane tylko na wniosek pokrzywdzonego, ale jest za to zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Osoby, które są prześladowane przez stalkera, powinny jak najszybciej zgłosić to na Policję!

Jak stalking został określony w kodeksie karnym?

Zgodnie z art. 190 a § 1 k.k.: ,, Kto  przez  uporczywe  nękanie  innej  osoby  lub  osoby  jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Do grona osób najbliższych należy zaliczyć: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka, jak również osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Jakie przesłanki musi spełnić nękanie, aby nazwać je stalkingiem?

Nękanie musi być uporczywe i wzbudzać u ofiary albo u osoby jej najbliższej uzasadnione poczucie zagrożenia albo musi ono w dużym stopniu naruszać prywatność ofiary.

Przykłady stalkingu

Stalkingiem można nazwać na przykład wielokrotne grożenie ofierze śmiercią, pobiciem lub ujawnieniem jakiś wstydliwych informacji o niej. Za stalking można uznać również zamieszczanie bez zgody tej osoby na portalu społecznościowym zdjęć albo informacji, które są pozornie obojętne, ale i tak naruszają jej prywatność. Ktoś, kto zazwyczaj informuje znajomych, na przykład na Facebooku, gdzie i z kim widział wspólnego znajomego, zupełnie nieświadomie staje się stalkerem. Sprawą istotną w odniesieniu do stalkingu jest jednak to, że sprawca, aby można go było ukarać, wcale nie musi być osobą, która świadomie, to znaczy z premedytacją straszy kogoś albo celowo narusza jego prywatność. Czasem wystarczy, że ktoś nie zachowa dyskrecji albo po prostu zrobi coś głupiego. Przy tym przestępstwie liczy się skutek, a nie intencje.

Wyjątkowo niebezpieczna forma stalkingu

Sądom bardzo trudno jest uwierzyć w brak świadomości popełniania przez stalkera przestępstwa, gdy na przykład podszywa się pod inną osobę oraz wykorzystując jej wizerunek albo dane osobowe, celowo wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą. Ten rodzaj stalkingu jest szczególnie niebezpieczny.

Samobójstwo w wyniku stalkingu

Zgodnie z art. 190a § 3: ,, Jeżeli  następstwem  czynu  określonego  w § 1  lub  2 jest  targnięcie  się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” W paragrafie 2 jest mowa o podszywaniu się pod inną osobę i wyrządzeniu szkody majątkowej lub osobistej.

Gdzie szukać pomocy?

Ściganie przestępstwa stalkingu następuje na wniosek pokrzywdzonego. Z tego względu, to od decyzji ofiary stalkingu zależy, czy stalker będzie ścigany, postawiony przed sądem i czy poniesie karę za swoje bezprawne działania. Gdy dostajesz niepokojące wiadomości e-mail lub smsy, to warto jest to zgłosić na Policję lub do prokuratury.

To są groźby!

Wysyłanie gróźb z zastosowaniem elektronicznych nośników informacji to przestępstwo przeciwko wolności. Takie samo, jak stosowanie gróźb bezpośrednich. Policja oraz prokuratura łatwo ustali, z czyjego komputera zostały wysłane wiadomości e-mail z pogróżkami albo z czyjego telefonu przychodzą niepokojące smsy.

Różna waga czynu

Jednorazowe wysłanie e-mail albo tradycyjnego listu jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa na szkodę tej osoby, które jest zagrożone karą  grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2. Kilkukrotne działanie już podpada pod przestępstwo stalkingu. Bardzo ważne jest zebranie dowodów, na potrzeby śledztwa i później na czas postępowania przed sądem. Nie wolno usuwać niepokojących smsów. Dobrze jest je zostawić, bo mogą pojawić się kolejne. Jest to istotne również z tego względu, że niezbędną przesłanką stalkingu jest uporczywość, to znaczy wielokrotność działań rozłożona w czasie. Nawet jeżeli nie masz już tych smsów lub wiadomości e-mail, to i tak sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę Twoje zeznania i zeznania innych świadków przedstawione w tej sprawie.