Czym jest prawo karne?

30Prawo karne jest zbiorem przepisów, które dokładnie określają czyny zabronione, jak również konsekwencje ich popełnienia przez obywatela. Prawo karne cechuje się równością, co znaczy, że wszyscy są wobec niego tak samo traktowani. Podział prawa karnego Prawo karne można podzielić na kilka sposobów, zgodnie z kryteriami przedmiotu, zasadami stosowania oraz wagą …

Co robić, gdy jest się podejrzanym o popełnienie przestępstwa?

Kto to jest podejrzany? Jakie obowiązki na nim ciążą? Jakie ma prawa podejrzany? Jakie środki zapobiegawcze można zastosować w odniesieniu do podejrzanego? Kto to jest podejrzany? Za podejrzanego uznaje się osobę, wobec której w czasie śledztwa albo dochodzenia zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub której bez wydania takiego postanowienia …

Jak wygląda przesłuchanie podejrzanego?

Aby zostać podejrzanym, to znaczy stroną postępowania przygotowawczego potrzebne jest wydanie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Bardzo często prokurator odczytuje to postanowienie, a w dalszej kolejności daje je do wglądu podejrzanemu oraz jego obrońcy. Co dzieje się dalej? Gdy podejrzany zapozna się już z treścią postanowienia, to musi własnoręcznym …

Jakie są dziedziny prawa karnego?

W tym artykule chciałabym wymienić wszystkie działy prawa karnego oraz powiązania między nimi. Zaczynamy! Prawo karne materialne Jest to zespół norm prawnych, które zawierają zakazy oraz nakazy określonego zachowania się i przewidują konsekwencje w razie ich nieprzestrzegania. Prawo karne materialne to dziedzina prawa, w której zawarte są czyny społecznie szkodliwe, …

Kim jest osoba najbliższa w prawie karnym?

Dziś zastanowimy się nad tym, co oznacza pojęcie ,,osoba najbliższa” oraz nad tym, jakie przysługują jej prawa w prawie karnym oraz w trakcie postępowania karnego. Osoba najbliższa- definicja Pojęcie osoby najbliższej znalazło się w art. 115 § 11 kodeksu karnego (k.k.).: ,, Osobą  najbliższą  jest  małżonek,  wstępny,  zstępny,  rodzeństwo, powinowaty    …

Rodzaje uszczerbków na zdrowiu

W obecnie obowiązujących przepisach kodeksu karnego często można spotkać pojęcie uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku, którego doznał pokrzywdzony, jest decydujący jeżeli chodzi o kwalifikację prawną zachowania sprawcy oraz wysokość grożącej mu kary. Kara surowsza lub łagodniejsza Od stopnia uszczerbku na zdrowiu może zależeć surowsza albo łagodniejsza odpowiedzialność sprawcy. Uszczerbki na …

Czy możliwe jest skazanie bez rozprawy?

Skazanie bez rozprawy, zostało uregulowane w art. 335 k.p.k (kodeksu postępowania karnego) jest jedną z najbardziej tradycyjnych postaci konsensualnego zakończenia procesu karnego. Instytucję tą stosuje się przy spełnieniu konkretnych przesłanek oraz polega na ustaleniach podejrzanego z prokuratorem w postępowaniu przygotowawczym wymiaru przyszłej kary, o orzeczenie której prokurator ma obowiązek zwrócić …

Kiedy możliwe jest umorzenie postępowania karnego?

Umorzenie postępowania karnego, to znaczy jego zakończenie w konkretnej sprawie, gdy dalsze postępowanie jest niedopuszczalne albo bezprzedmiotowe może wystąpić w kilku sytuacjach. Kiedy to może nastąpić? W art. 17 § 1 kodeksu postępowania karnego znajduje się katalog sytuacji, w których nie prowadzi się postępowania, a gdy już zostało ono wszczęte, …

Złożenie fałszywych zeznań i co dalej?

Składanie fałszywych zeznań to inaczej krzywoprzysięstwo. Jest to jedno z przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Jest to również występek, to znaczy przestępstwo o mniejszej wadze niż zbrodnia. Zgodnie z art. 233 kodeksu karnego czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do trzech lat. Nie zawsze  podanie nieprawdziwych informacji jest równoznaczne z …

Czym jest zatarcie skazania?

Czas, gdy w prawie karnym występowały kary mutylacyjne, to znaczy kary cielesne, już dawno minął. Nikt nikomu nie wypali na czole słowa ,,złodziej” ani nie utnie ręki za kradzież. Przecież jedną z najważniejszych funkcji kary w prawie w każdym cywilizowanym społeczeństwie, a do takich właśnie zalicza się nasz kraj, jest …