Nieumyślny wypadek

W środkach masowego przekazu często słyszymy o nieumyślnym wypadku spowodowanym na drodze, z udziałem kierowcy czy pieszego. Jednak, czy się zastanawiamy, na czym dokładnie ten czyn polega? O tym czynie mówi nam rozdział dwudziesty pierwszy...

Jazda po pijanemu

Głównym problemem w przestępstwach, a zarazem najwięcej popełnianym w dwudziestym pierwszym wieku w Polsce jest jazda pod wpływem alkoholu. Codziennie słyszymy o zatrzymaniu nietrzeźwych kierowców, a nawet rowerzystów. Jednak co grozi za jazdę pod wpływem?...

Rozbój

Ówczesne statystyki policyjne podają, iż rozbój jest jednym z najpoważniejszym popełnianym przestępstw na przestrzeni dwudziestego pierwszego wieku. Choć od roku 2012 do roku 2016 liczba przestępstw stwierdzonych stale maleje. Zmalała o około dziesięć tysięcy. Rozbojem...

Stalking

Często spotykanym przestępstwem przeciwko osobie jest stalking. Spotykany jest w każdej sferze życia codziennego i publicznego. Na czym zaś polega, jak się objawia? Według Art. 190. kodeksu karnego stalkingiem nazywamy uporczywe nękanie innej osoby bądź...

Prawo Karne Wrocław

Jeśli szukasz informacji lub pomocy z tematyki prawa karnego to dobrze trafiłeś. Artykuły, które znajdziesz tutaj odnoszą do najbardziej typowych spraw karnych wystepujących w Polsce. Jeśli masz pytania i potrzebujesz porady prawnej zapraszamy do kontaktu.
Czym jest prawo karne?
30Prawo karne jest zbiorem przepisów, które dokładnie określają czyny zabronione, jak również konsekwencje ich popełnienia przez obywatela. Prawo karne cechuje się równością, co znaczy, że wszyscy są wobec niego tak samo traktowani. Podział prawa karnego...
Czytaj dalej "Czym jest prawo karne?"
Co robić, gdy jest się podejrzanym o popełnienie przestępstwa?
Kto to jest podejrzany? Jakie obowiązki na nim ciążą? Jakie ma prawa podejrzany? Jakie środki zapobiegawcze można zastosować w odniesieniu do podejrzanego? Kto to jest podejrzany? Za podejrzanego uznaje się osobę, wobec której w czasie...
Czytaj dalej "Co robić, gdy jest się podejrzanym o popełnienie przestępstwa?"
Jak wygląda przesłuchanie podejrzanego?
Aby zostać podejrzanym, to znaczy stroną postępowania przygotowawczego potrzebne jest wydanie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Bardzo często prokurator odczytuje to postanowienie, a w dalszej kolejności daje je do wglądu podejrzanemu oraz jego obrońcy....
Czytaj dalej "Jak wygląda przesłuchanie podejrzanego?"
Jakie są dziedziny prawa karnego?
W tym artykule chciałabym wymienić wszystkie działy prawa karnego oraz powiązania między nimi. Zaczynamy! Prawo karne materialne Jest to zespół norm prawnych, które zawierają zakazy oraz nakazy określonego zachowania się i przewidują konsekwencje w razie...
Czytaj dalej "Jakie są dziedziny prawa karnego?"
Kim jest osoba najbliższa w prawie karnym?
Dziś zastanowimy się nad tym, co oznacza pojęcie ,,osoba najbliższa” oraz nad tym, jakie przysługują jej prawa w prawie karnym oraz w trakcie postępowania karnego. Osoba najbliższa- definicja Pojęcie osoby najbliższej znalazło się w art....
Czytaj dalej "Kim jest osoba najbliższa w prawie karnym?"
Rodzaje uszczerbków na zdrowiu
W obecnie obowiązujących przepisach kodeksu karnego często można spotkać pojęcie uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku, którego doznał pokrzywdzony, jest decydujący jeżeli chodzi o kwalifikację prawną zachowania sprawcy oraz wysokość grożącej mu kary. Kara surowsza lub...
Czytaj dalej "Rodzaje uszczerbków na zdrowiu"
Czy możliwe jest skazanie bez rozprawy?
Skazanie bez rozprawy, zostało uregulowane w art. 335 k.p.k (kodeksu postępowania karnego) jest jedną z najbardziej tradycyjnych postaci konsensualnego zakończenia procesu karnego. Instytucję tą stosuje się przy spełnieniu konkretnych przesłanek oraz polega na ustaleniach podejrzanego...
Czytaj dalej "Czy możliwe jest skazanie bez rozprawy?"
Kiedy możliwe jest umorzenie postępowania karnego?
Umorzenie postępowania karnego, to znaczy jego zakończenie w konkretnej sprawie, gdy dalsze postępowanie jest niedopuszczalne albo bezprzedmiotowe może wystąpić w kilku sytuacjach. Kiedy to może nastąpić? W art. 17 § 1 kodeksu postępowania karnego znajduje...
Czytaj dalej "Kiedy możliwe jest umorzenie postępowania karnego?"
Złożenie fałszywych zeznań i co dalej?
Składanie fałszywych zeznań to inaczej krzywoprzysięstwo. Jest to jedno z przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Jest to również występek, to znaczy przestępstwo o mniejszej wadze niż zbrodnia. Zgodnie z art. 233 kodeksu karnego czyn ten jest...
Czytaj dalej "Złożenie fałszywych zeznań i co dalej?"
Czym jest zatarcie skazania?
Czas, gdy w prawie karnym występowały kary mutylacyjne, to znaczy kary cielesne, już dawno minął. Nikt nikomu nie wypali na czole słowa ,,złodziej” ani nie utnie ręki za kradzież. Przecież jedną z najważniejszych funkcji kary...
Czytaj dalej "Czym jest zatarcie skazania?"
Kiedy prowadzi się śledztwo?
Śledztwo jest najważniejszą (podstawową) formą prowadzenia postępowania przygotowawczego. W porównaniu z dochodzeniem jest ono bardziej sformalizowane oraz zajmuje się przestępstwami zagrożonymi wyższym wymiarem kary. Niniejszy artykuł prezentuje w jakich sprawa prowadzi się śledztwo. Pierwsze kryterium...
Czytaj dalej "Kiedy prowadzi się śledztwo?"
Kompensata za krzywdę dla pokrzywdzonego
W polskim prawie występuje kilka możliwości dochodzenia odszkodowania od sprawcy przestępstwa. Jest możliwość ubiegania się o to zarówno w postępowaniu karnym, jak i w cywilnym. Kto ma prawo ubiegać się o odszkodowanie? W prawie polskim...
Czytaj dalej "Kompensata za krzywdę dla pokrzywdzonego"
Kiedy prowadzi się dochodzenie?
Ustawodawca wymienia dwie formy prowadzenia postępowania przygotowawczego. Jest to śledztwo oraz dochodzenie. Obie te formy różnią się zakresem przedmiotowym spraw. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, kiedy w sprawie trzeba prowadzić dochodzenie. Kiedy prowadzi się śledztwo?...
Czytaj dalej "Kiedy prowadzi się dochodzenie?"
Kto prowadzi postępowanie przygotowawcze?
To pytanie jest bardzo często zadawane przez strony postępowania. Bycie ofiarą przestępstwa nigdy nie należy do przyjemności. Trudno jest powstrzymać emocje i ma się poczucie skrzywdzenia. Ofiary zawsze pragną, żeby ich sprawa została potraktowana poważne...
Czytaj dalej "Kto prowadzi postępowanie przygotowawcze?"
Jak wygląda rozprawa w sądzie?
Zostałeś wezwany do sądu i nie wiesz co robić? Nie przejmuj się. Nie tylko Ty masz ten problem. Zdecydowana większość Polaków nie wie, w jaki sposób zachowywać się na sali sądowej. Oglądanie seriali prawniczych może...
Czytaj dalej "Jak wygląda rozprawa w sądzie?"
Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?
Jeżeli dostaniesz z sądu wezwanie na świadka w procesie, to pewnie zastanawiasz się, co w takiej sytuacji możesz zrobić. Czy musisz się stawić na rozprawie? W jaki sposób możesz usprawiedliwić swoją ewentualną nieobecność? Masz obowiązek...
Czytaj dalej "Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?"

Cytat

„Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.” – Maria Szyszkowska

CZY MAM PRAWO DO ODMOWY ZEZNAŃ?

Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:

obrońcy oskarżonego – co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.

Prawo odmowy zeznań przysługuje również osobom najbliższym dla oskarżonego. Przy czym osobą najbliższą w rozumieniu Kodeksu postępowanie karnego jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

CZY MOGĘ SIEDZIEĆ ZA KIEROWNICĄ POD WPŁYWEM ALKOHOLU? 

„Do wypełnienia znamion czynu koniecznym jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym” (wyrok SA w Krakowie z dnia 7 lipca 2004 r., II AKa 131/04).” 

w związku z tym, aby doszło do skazania wspomnianej osoby, należałoby wykazać, że samochód był prowdzony na drodze publicznej.